Integritetspolicy

Partners och 24 Center Partner-ansökan, 24 Center Oy, 19.3.2021

Dina personuppgifter hos 24 Center i ett nötskal

Vi på 24 Center försöker att inte överkomplicera saker, inte ens GDPR-efterlevnad. Det är därför vi har gjort det enkelt för dig att förstå vilken information vi har om dig och varför. Här har du den:

Vem är berörd
 
 • Du som använder tjänsten 24 Center Partner.
Information vi har om dig
 
 • Kontakt- och partneruppgifter
 • Kommunikation
 • Analys av tjänsteanvändning (åtkomstkontroll och tjänstesäkerhet)
 • Platsdata
Vad behöver vi dina uppgifter till
 
 • Kontakta dig och informera dig om relevanta frågor som rör tjänsten
 • Meddela dig om uppdateringar av vår tjänst
 • Informera dig om kunder i närheten som behöver din hjälp
 • Övervaka tjänstens säkerhet (åtkomstkontroll och tjänstesäkerhet)
 • Organisera vårt CRM-system och hålla reda på vilka som har registrerat sig
Varifrån får vi dina uppgifter?
 
 • Vi får dina uppgifter när du blir partner eller börjar använda 24 Center Partner-tjänster 
 • Vi lagrar all kommunikation mellan oss på ett säkert sätt vid tidpunkten för kommunikationen
 • 24 Center Partner-applikationen samlar in platsdata med ditt samtycke
Vem mer som får (en del av) dina uppgifter
 
De viktigaste tjänsterna vi använder:
 • Betalningar: Paytrail / Checkout Finland
 • Infrastruktur: Amazon AWS
 • Kommunikation: Google, Hubspot
 • Övriga: Faktucon Oy, Nordea Bank 
Du har rättigheter - här är de

Du kan begära:
 • En kopia av dina uppgifter
 • Radering av dina uppgifter
 • Att vi korrigerar eventuella felaktiga uppgifter
 • Begränsning av behandling
 • Att vi upphör med viss behandling av dina uppgifter (rätt att invända)
Hur länge sparar vi dina uppgifter
 • Vi raderar den information vi behöver för att kontakta dig när du slutar använda 24 Center Partner-tjänster eller avslutar din partnerrelation med oss (se mer nedan)

1. Styrenhet

Tjänsten 24 Center Partner drivs av oss - 24 Center Oy.

För att vår tjänst ska fungera smidigt behöver vi viss information om dig. Denna information kallas "personuppgifter" eftersom den kan användas för att identifiera dig. Eftersom vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter är vi en så kallad personuppgiftsansvarig för din information. Det innebär till exempel att vi är ansvariga för att hålla dina personuppgifter säkra.

Nedan förklarar vi lite mer i detalj hur, varför och hur länge vi behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy har senast uppdaterats den 19.3.2020. 

Vi kan från tid till annan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Vi kommer alltid att meddela dig om ändringarna är väsentliga eller om vi avser att använda din information för andra ändamål än de som anges här.

Styrenhet

24 Center Oy
Robert Huberin tie 3 B
01510 Vantaa

Vår kontaktperson för dataskydd

Joose Pinomaa (VD)
tel. +358401966396
[email protected]

2. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Registrerade personer Ändamålet med behandlingen Grund för bearbetning
Representanter för partner Kommunikation Fullgörande av avtal
Marknadsföring Berättigat intresse
Användare av 24 Center Partner-applikationen Identifiering Fullgörande av avtal
Kommunikation Fullgörande av avtal
Tillhandahållande av 24 Partner Application-tjänsten Samtycke, fullgörande av avtal
Fakturering Fullgörande av avtal
Vad innebär "berättigat intresse"?
 
För insamling och behandling av alla personuppgifter krävs en så kallad grund för att behandlingen ska vara laglig. Ett "berättigat intresse" är en sådan grund. Andra behandlingskriterier är till exempel samtycke och fullgörande av avtal.
 
Behandling i berättigat intresse är laglig om, och endast om, personens grundläggande rättigheter och friheter och deras skydd inte är viktigare än det berättigade intresset hos den part som utför behandlingen (i detta fall oss).
Vad innebär "fullgörande av ett avtal"?

Avtalsbehandling är laglig om den registrerade är part i ett avtal för vars fullgörande behandling av hans eller hennes personuppgifter är nödvändig. Behandlingen är begränsad till de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet.
Vad innebär "samtycke"?

Samtyckesbaserad behandling är laglig om den registrerade har gett sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för ett eller flera ändamål. Den registrerade kan t.ex. ge sitt samtycke genom att kryssa i en ruta på en webbplats eller i en applikation. Det måste vara möjligt att återkalla samtycket lika lätt som det kunde ha getts. Samtycket måste vara uttryckligt och frivilligt.
Vad innebär en "rättslig förpliktelse"?

Den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att behandla personuppgifter för att fullgöra sina rättsliga skyldigheter.

3. Vanliga informationskällor

Vi får information om dig från dig. 
 
24 Center Partner-applikationen samlar in platsdata från din enhet om du väljer att dela den.
 
Vi samlar inte in information om dig från andra parter eller andra källor. 

4. Personuppgifter i registret

I detta register samlas följande information in personuppgifter:


Information om partnerrepresentant (information som du tillhandahåller)
Ändamålet med behandlingen
Namn och titel Identifiering
Telefonnummer
Kommunikation Marknadsföring
E-post
Kommunikation Marknadsföring
Adress
Kommunikation Marknadsföring
Företagets namn Identifiering
Adress till företaget
Kommunikation Marknadsföring
Betalningsinformation Fakturering

Information om användare av 24 Center Partner-applikationen (information som du tillhandahåller)
Ändamålet med behandlingen
Namn och titel Identifiering, kommunikation och tillhandahållande av 24 Partner Application-tjänsten
Telefonnummer Kommunikation, tillhandahållande av 24 Partner Application-tjänsten
E-post Kommunikation, tillhandahållande av 24 Partner Application-tjänsten
Adress Kommunikation, tillhandahållande av 24 Partner Application-tjänsten
Företagets namn Identifiering, tillhandahållande av 24 Partner Application-tjänsten
Adress till företaget Kommunikation, tillhandahållande av 24 Partner Application-tjänsten
Betalningsinformation Fakturering, tillhandahållande av 24 Partner Application-tjänsten
Platsdata* Tillhandahållande av 24 Partner Application-tjänsten

*) Detaljer om platsdata

24 Center Partner Application samlar endast in platsdata om användaren har gett sitt samtycke till det genom att välja in. 
 
Platsbaserade tjänster fastställer användarens plats med hjälp av gränssnitt som tillhandahålls av användarens enhet, t.ex. GPS. Enhetens plats kan bestämmas med dessa tjänster både när applikationen används och när applikationen är i bakgrunden eller stängd.
 
De tekniska detaljerna om programmets geolokaliseringsfunktioner finns allmänt tillgängliga på https://github.com/transistorsoft/react-native-background-geolocation/wiki/Philosophy-of-Operation
 
24 Center Partner Application är en applikation för fastighetsunderhållsföretag som är partner med 24 Center, som informerar användaren om närliggande kunder som behöver underhållstjänster genom att tillhandahålla meddelanden i applikationen. Med hjälp av applikationen kan användaren snabbt och enkelt acceptera arbetsuppgifter och hantera arbetsuppgifter under utförande. Avståndet mellan arbetsuppgiftens plats och användarens plats påverkar om användaren får ett meddelande om att en ny arbetsuppgift dyker upp i närheten. 
 
Applikationen samlar in och bearbetar platsdata från användarens enhet så att den kan rikta meddelanden om nya arbetsuppgifter baserat på användarens plats även när applikationen är stängd. Många av arbetsuppgifterna är brådskande och kräver en snabb reaktion från användaren för att kunna hjälpa kunderna och för att säkerställa att användaren får välja en lämplig arbetsuppgift. Platsdelning måste aktiveras av användaren om användaren vill få meddelanden om arbetserbjudanden även baserat på sin egen plats (och inte bara baserat på kontorets plats) och filtrera meddelanden baserat på avstånd. Bakgrundsplats gör det möjligt för användaren att få lämpliga arbetsuppgifter även när applikationen är stängd utan att regelbundet behöva uppdatera listan över tillgängliga arbetsuppgifter manuellt i applikationen.
 
Provision utgår till utföraren av en arbetsuppgift enligt avtal mellan 24 Center och utföraren.
 
24 Center Oy delar inte platsdata från 24 Center Partner-applikationen med någon tredje part.

6. Behandlingens varaktighet

Representanter för partner

Vi kommer att få dina personuppgifter när ditt företag blir vår samarbetspartner och kommer att behålla dina uppgifter så länge den relationen varar, och under en period om högst fem år därefter. Vi behandlar personuppgifter baserat på vad du själv berättar om dig själv. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter rättas eller raderas.

Användare av 24 Center Partner-applikationen 

Vi får dina personuppgifter när ditt företag blir vår partner och du börjar använda vår applikation, och vi behåller dina uppgifter så länge du fortsätter att använda vår partnerapplikation. Vi behandlar personuppgifter baserat på vad du berättar om dig själv och vad som är nödvändigt för att tillhandahålla applikationstjänsten. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas. 
 
Platsdata som samlas in av applikationen skriver automatiskt över tidigare platsdata. Platshistorik samlas inte in. Den senast insamlade platsdatapunkten tas automatiskt bort efter 24 timmar. 

7. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter, för vilka begäran om utövande måste göras till: [email protected]

Dina rättigheter
Inspektion Du har rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter som finns i vårt register. Du kan se, ändra och radera dina kunduppgifter genom att skicka en begäran till [email protected].
Radering av personuppgifter / "Rätten att bli bortglömd" Om du anser att behandlingen av vissa av dina personuppgifter inte är nödvändig för våra behandlingsändamål har du rätt att be oss radera dessa uppgifter. Observera dock att du kan bestämma vilken information du vill lämna om dig själv, samt radera onödig information genom att skicka en begäran till denna adress på [email protected].

Om du vill radera någon annan information kommer vi dock att behandla din begäran så snart som möjligt, varefter vi antingen raderar din information eller ger dig ett giltigt skäl till varför informationen inte kan raderas. Om du inte håller med har du rätt att lämna in ett klagomål till Data Protection Ombudsman(instruktioner för att lämna in ett klagomål).
Invändning mot behandling Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt eller att vi inte har laglig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att behandla din begäran så snart som möjligt.
Klagomål Du har rätt att lämna in ett klagomål till Dataombudsmannen om du anser att vi bryter mot gällande dataskyddslagar vid behandlingen av dina personuppgifter (instruktioner för att lämna in ett klagomål).

9. Utlämnande av information

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

Dessa parter behandlar dina personuppgifter för vår räkning: 

 • Betalningsförmedlare Paytrail / Checkout Finland
 • Google Analytics
 • Redovisningsföretag: Faktucon Oy
 • Bank: Nordea Bank 
 • Kommunikation: Hubspot

Dessa tjänsteleverantörer har inte rätt att se din information om det inte är nödvändigt för att säkerställa tjänstens funktionalitet.

Dessutom använder vi underleverantörer för att utveckla vår tjänst. Dessa underleverantörer behandlar inte din information, men de har tillgång till våra databaser och dessa underleverantörereller deras anställda kan därför se den information som vi samlar in om dig. Alla våra underleverantörer och deras personal är bundna av strikt tystnadsplikt och sekretess.

10. Överföring av uppgifter utanför EU

Vi har valt säkra datacenter i Finland som lagringsplats för dina uppgifter. Uppgifterna i registret lagras inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Inga dataöverföringar görs från tjänstens användarregister utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Om vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter enligt tillämplig tvingande lag kan personuppgifter komma att överföras utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Privacy Shield och exempel på klausuler

Oavsett vilka datacenter vi väljer i Europa är det dock möjligt att vi eller de tjänsteleverantörer som används av oss under vissa omständigheter kan komma att överföra din information utanför EU/EES. Detta kan exempelvis ske om data dupliceras utanför EU/EES till USA så att din data är säker även i händelse av ett fel på huvudservrarna. Överföring av Volymer ska alltid ske på ett säkert sätt och i enlighet med lag. Vi kommer att se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra att dina personuppgifter överförs till en part utanför EU eller EES som inte uppfyller de lagstadgade kraven för behandling av personuppgifter. 
 
Europeiska kommissionen har godkänt användningen av standardavtalsklausuler för att säkerställa ett adekvat skydd för uppgifter som överförs utanför EES. När standardavtalsklausulerna läggs till i avtalet mellan parterna i dataöverföringen kommer personuppgifterna att anses vara skyddade när de överförs utanför EES eller Storbritannien till länder där beslutet om adekvat skyddsnivå inte är tillämpligt. Vi använder dessa standardavtalsklausuler vid dataöverföring. 
 
Dessutom följer vi principerna i Privacy Shield-ramverken för EU-USA och Schweiz-USA, utan att förlita oss på dessa principer som rättslig grund för överföring av personuppgifter, med beaktande av EU-domstolens avgörande i Schrems II-målet C-311/18. Läs mer på webbplatsen för U.S. Department of Commerce Privacy Shield.

 

11. Principer för skydd av register

Säker behandling av dina personuppgifter är viktigt för oss. Den information som lagras i tjänsten lagras i den personuppgiftsansvariges system, som skyddas av säkerhetsprogram.

 • Våra medarbetare har endast tillgång till personuppgifter i den utsträckning som krävs för att utföra relevanta arbetsuppgifter. 
 • För att få tillgång till systemet krävs att man anger ett användarnamn och ett lösenord. Systemet skyddas också av brandväggar och andra tekniska hjälpmedel.
 • Endast vissa utsedda anställda hos den personuppgiftsansvarige har tillgång till och rätt att använda de uppgifter som finns i registret som lagras i systemet.
 • Användningen av registret skyddas av användarspecifika ID-koder, lösenord och åtkomsträttigheter.
 • Registret finns på en dator i ett datorrum på en server som obehöriga inte har tillgång till.
 • Informationen i registret förvaras i låsta och bevakade lokaler.
 • Registret säkerhetskopieras regelbundet.

12. Kakor

Vår tjänst använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på en användares dator och som gör det möjligt för webmastern att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, att underlätta för besökare att logga in på webbplatsen och att sammanställa aggregerad information om besökare. Med hjälp av denna återkoppling kan vi kontinuerligt förbättra innehållet på tjänstens sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem på ett sådant sätt att vi kan ge våra kunder information och tjänster som är anpassade till deras individuella behov. Användaren av webbplatsen kan justera de cookies som samlas in av oss enligt anvisningarna i cookiemeddelandet. 

Om du inte vill att vi ska ta emot någon av ovanstående information via cookies kan du i de flesta webbläsarprogram inaktivera cookie-funktionen. Det är dock bra att ha i åtanke att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de tjänster som vi tillhandahåller ska fungera korrekt.

Stänga av cookies i de flesta webbläsare
Krom Välj Inställningar på huvudmenyn. Klicka på Avancerat längst ner på sidan. I avsnittet Sekretess och säkerhet klickar du på Innehållsalternativ. Välj Cookies.
Firefox Välj Inställningar på huvudmenyn. Klicka på Sekretess och säkerhet. Under Historik väljer du Vald historik i rullgardinsmenyn.
Safari Välj Inställningar i Safari-menyn. Klicka på Sekretess. Klicka på Blockera alla cookies eller Hantera webbplatsdata.
Microsoft Edge Välj Inställningar på huvudmenyn. Klicka på Visa avancerade inställningar. Välj säkerhetsnivå i avsnittet Cookies längst ned i menyn.
Internet Explorer Klicka på Internetalternativ på menyn Verktyg. Klicka på fliken Sekretess. Under Inställningar klickar du på Detaljer.